De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De tragedie der Armeniërs

Algemeen Handelsblad, 19 mei 1918
Bron: Delpher

De tragedie der Armeniërs

De Nationale Armenische Delegatie te Parijs verspreidt een oproep aan "de beschaafde wereld", waarin zij erop wijst dat Armenië, na al hetgeen het in de laatste drie jaren heeft moeten lijden, thans door de Turksche overheerschers bedreigd wordt met een ramp, die het slottooneel zal zijn van het groote tooneel: de uitroeiing van het Armenische volk. En de oproep vervolgt dan:

"Partij trekkend van de ontbinding van het Russische Rijk, willen de Turken niet alleen Turksch Armenië opnieuw bezetten en Kaukasië heroveren, maar trachten zij hun helsch werk te voltooien door het Armenische volk in Turkije en zelfs in Kaukasië geheel uit te roeien. In alle streken, waar zij binnendringen, worden de Armeniërs systematisch door hem vermoord. In de neutrale landen verspreiden zij schandelijke lasteringen, de Armeniërs beschuldigend van wreedheden tegenover muzelmannen gepleegd, met het eenige doel de publieke opinie te misleiden en van te voren een verontschuldiging te vinden voor de misdaden, die zij voorbereiden en als représaille-maatregelen zullen laten doorgaan.

Zal de beschaafde wereld toestaan, dat duizenden en duizenden grijsaards, weduwen en weezen nogmaals zullen worden overgeleverd aan de tyrannen, wier handen nog rood gekleurd zijn van het bloed van hun vaders, broeders en kinderen?

Het is dan ook in naam van de martelaren, wier gebeente de troostelooze vlakten van Armenië overdekt, in naam van de meest heilige gevoelens van gerechtigheid, menschelijkheid en medelijden voor de weerlooze vrouwen om kinderen, dat de Nationale Armenische Delegatie een beroep doet op alle beschaafde volken, opdat zij hun stem mogen verheffen, alvorens het te laat is en tegenover de wereld door hun tusschenkomst verhinderen, de uitroeiing van een oud volk, dat zooveel diensten aan de beschaving heeft bewezen, dat door zijn arbeid en natuurlijke gaven een grondslag van vooruitgang heeft gevestigd en sedert eeuwen de beste verbinding is geweest tusschen de Westersche beschaving en de volkeren van het Oosten."

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top