De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Turksche Legatie deelt ons mede:

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1917
Bron: Delpher

De Turksche Legatie deelt ons mede:

Volgens de Nederlandsche bladen zou zich in Nederland een comité hebben gevormd tot hulpverleening aan de Armeniërs. In een aan het Nederlandsche publiek gerichten omzendbrief zou het comité melding maken van feiten, die niet met de werkelijkheid overeenkomen en ernstige beschuldigingen inbrengen tegen de Turksche regeering, aldus de politiek mengende in de weldadigheid. Bijgevolg ziet de Turkse Legatie zich verplicht haar gewoon voorbehoud te laten varen om met enkele woorden de beweringen der bedoelde circulaire recht te zetten: de Turksche Armeniërs hebben voor een groot gedeelte hun plichten tegenover hun vaderland niet loyaal vervuld. Vele armenische jongemannen zijn getreden in de vijandelijke gelederen om tegen de Turksche legers te strijden; een feit dat trouwens dikwijls in de pers is vermeld. Een gedeelte van de Armenische bevolking heeft meermalen getracht de etappen en de verbindingsmiddelen aan te vallen en deze af te snijden in den rug van het leger, teneinde dit aan een ramp bloot te stellen. Om deze reden en teneinde de veiligheid van het leger te waarborgen, moest de bevolking van deze streken naar andere deelen van het rijk worden overgebracht.

Sedert de eerste verovering van Wan door de Russen heeft de Armenische bevolking haar muzelmansche medeburgers meedoogenloos vermoord. Zij is voortgegaan en gaat nog voort dagelijks onbeschrijfelijke wreedheden te begaan in de streken, welke door de Russische troepen zijn bezet. De Turksche regeering heeft te dezer zake niet alleen meermalen geprotesteerd bij de onzijdige regeeringen, maar ook reeksen beëedigde verklaringen en andere bewijzen ter beschikking van de neutrale pers gesteld. De Turksche bevolking is nooit tegen de Armeniërs gewapend en nooit heeft de Turksche regeering een uitroeiingspolitiek gevoerd. Integendeel, steeds als een ondergeschikt ambtenaar zich tijdens de bovengenoemde deportatie aan een ongepaste handeling schuldig maakte, heeft de regeering hem streng gestraft.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top