De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 september 1915
Bron: Delpher

De Armeniërs

LONDEN, 25 September. (Reuter. Part.) Aan de Times uit Dede Agatsj: De op een uitroeiing van de Armeniërs gerichte politiek der Turken is zoo eenvoudig mogelijk. Elken dag worden zooveel mogelijk menschen in treinen uit de dorpen gezonden. Wanneer die treinen te Konisj of aan een ander station aankomen, wordt den menschen gelast uit te stappen en krijgen zij een escorte over de Taurus-bergen. Zijn zij eenmaal aan den anderen kant, dan wordt hun gezegd, dat de verdere reis veilig is, doch nauwelijks zijn er enige uren verloopen, of zij worden door zwervende benden Koerden en Bedoeïenen geplunderd. Degenen, die niet gedood worden, sterven van honger en dorst. Nooit bereikt ook maar één de bestemming. Mochten zij trachten te ontsnappen, dan hebben de Turksche schaapherders bevel om hen dood te schieten. Zoo werpen vele wanhopige vrouwen vrouwen hun kinderen liever in den Euphraat dan ze te zien lijden. Sommigen harer verkoopen de kinderen zelfs, voordat zij den reis aanvangen. Een in september te Konstantinopel aangekomen Amerikaansche zendeling heeft vijftienduizend Armeniërs aan een station zien wachten op de voortzetting van hun reis, terwijl er geen levend is teruggekeerd.

WASHINGTON, 21 September. (Reuter. Part.) Amerikanen hebben een beroep gedaan op het ministerie van buitenlandsche zaken om den verderen massamoord op Armeniërs te beletten. Het ministerie heeft Morgenthau, den gezant te Konstantinopel, opgedragen een onderzoek in te stellen. Een vorig protest bij Turkije bleef zonder resultaat. Volgens hier ontvangen inlichtingen zijn 450,000 Armeniërs gedood en 600,000 dakloos of verbannen. Verscheidene Amerikaansche philantropen hebben hun bereidwilligheid te kennen gegeven om een fonds bijeen te brengen ten einde de vervolgden naar de Vereenigde Staten te vervoeren, zooals een onlangs geopperd plan van Morgenthau inhield. De ambtenaren zeggen echter, dat geen algemeen emigratie-plan voor de Armeniërs overwogen wordt.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top