De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Vanwege de Turksche legatie

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 mei 1916
Bron: Delpher

Vanwege de Turksche legatie

werd ons toegezonden een geschrift in vier talen (Turksch, Duitsch, Engelsch en Fransch), waarin mededeelingen worden gedaan over de Armenische revolutionaire beweging en haar aspiraties. Het bevat verschillende illustraties, waaronder symbolische voorstellingen, reeds jaren vóór het uitbreken van den oorlog, naar gemeld wordt, in tienduizenden exemplaren zelfs in de kleinste dorpen van Klein-Azië onder de Armeensche bevolking verspreid, met de portretten der leiders van de Armeensche beweging. Bij onlangs gehouden huiszoekingen vond men deze platen in de scholen, kerkelijke gestichten en Armeensche nationale gebouwen, waar ze steeds een ereplaats innamen. Een adelaar, met gebroken ketting aan de pooten, symboliseert de Armeensche natie. Het, de halve maan dragende, Turksche leger, brengt den dood. De halve maan verduistert voor den glans van het licht, dat achter den berg Ararat opgaat.

Het geschrift bevat voorts revolutionaire Armeensche liederen en ontwerpen met wapens, bestemd voor latere Armeensche postzegels en de portretten van Armeensche koningen en helden. Het vaandel van den bende-aanvoerder en held Andranik, wiens portret eveneens is afgedrukt, draagt tot opschrift: "Gelukkig, wie voor de nationale zaak sterft."

Een der platen voert als bijschrift: "Dood of vrijheid."

Het geschrift bevat afbeeldingen van mohammedanen, volgens de onderschriften door de Armeniërs vermoord en van in beslag genomen wapens en brengt reeds in beeld de nederlaag der Turken. Voorts is er in opgenomen een toespraak van het Comité tot organisatie van Armeensche vrijwilligers, getiteld: "Aan het Fransche volk", waarin melding wordt gemaakt van het dienst nemen van Armeniërs in het Fransche vreemdelingen-legioen bij het uitbreken van den oorlog tusschen Turkije en de geallieerden, en sympathie wordt uitgesproken voor Frankrijk, dat "steeds de verdrukte volkeren verdedigt", en waarin van den Russische Tsaar wordt gesproken als van den koning van Armenië.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top