De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Nieuwe uitgaven

Ons Blad, 28 oktober 1916
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe uitgaven

“ARMENISCHE GRUWELEN”. Het vermoorden van een volk — door Arnold J. Toynbee. Met een rede, door Lord Bryse uitgesproken in het Hoogerhuis.

Wat is er méér natuurlijk, dan dat de eene oorlogvoerende partij de gruwelen, die door de andere partij bedreven, wereldkundig maakt, aan de kaak stelt en verfoeilijkt maakt in ieders oogen met de onuitgesproken bedoeling: een levendig contrast te schilderen tusschen de daden van den vijand en die van zichzelf? Die misdaden der tegenpartij zijn als even zoovele middelen, die uitgebuit worden, om zèlf voor de oogen der neutralen te rijzen in glorie van de edelste menschelijkheid.

Vele dier misdaden — dat geloven wij — zijn òf ver gezocht òf gelogen, dat wat wij in het boven aangehaald werkje behandeld vinden is authentiek wààr: — héél niet politiek is diè oorlogspartij, die den tegenstander zulke schuld-documenten in handen geeft!

Deze oorlogvoerende mogendheid is in dit geval de Turksche regeering.

Het volk, dat hier uitgemoord wordt, is een Christen, een Katholiek volk; — waarom dit geschiedt?

Er bestond bij de Muzelmannen geen haat tegen de Armenische Christenen; alles geschiedde in gevolge den wil der regeering; niet uit eenig godsdienstig fanatisme, doch eenvoudig wijl de regeering, om redenen van zuiver staatkundigen aard, zich wenschte te ontdoen van een niet-Muzelmansch element, dat zich misschien niet altijd aan de verdrukking zou willen onderwerpen.

Wij zullen niets verhalen van de vele gruwelen, welke bij deze volksuitroeiing gepaard gingen: wij hebben het werkje willen vermelden, als belangrijk in dezen tijd van oorlog.

't Behoeft niet te verwonderen, dat het een in 't Hollandsch vertaalde Engelsche propaganda-uitgave is.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top