De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Een tegenspraak

Het Centrum, 13 februari 1917
Bron: Delpher

Een tegenspraak

In verband met de beschuldigingen in de Fransche kamer en in vele bladen der Ententelanden geuit tegen Turkije wegens de behandeling der Christenen in Armenië, Palestina en Klein-Azië in het algemeen, publiceert Gregorius IV, Patriarch van Antiochië en van den Levant en de maronitische patriarch Elias Hoyck, eveneens te Antiochië, een protest in de Fransche taal, dat te Konstantinopel in druk verscheen. Het protest spreekt tegen, dat van uithongering op groote schaal sprake kan geweest zijn, daar de Turksche regeering, en speciaal Ahmed Djemal Pacha, alles gedaan heeft om door toevoer van levensmiddelen en andere behoeften den dreigenden nood der bevolking te verhinderen. Beide geestelijken verklaren, dat van geloofshaat bij den Muzelman tegen den Christen niets te bespeuren valt, zoodat de Christenen in Syrië en Palestina niet méér lijden onder den oorlog, dan de bevolking van elk ander gebied, dat, daar het tot een oorlogvoerende natie behoort, moeilijkheden heeft met den geregelden toevoer van verschillende artikelen. Ook Dimitros Cady, hoofd der Grieksch-Katholieken in Damascus, geeft een verklaring in denzelfden geest.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top