De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Van Turksche zijde

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 juli 1915
Bron: Delpher

Van Turksche zijde

De Turksche legatie te 's Gravenhage meldt het volgende:

De maatregelen welke de keizerlijke Turksche regeering genomen had ter verwijdering van de Armeniërs uit de streken waar hun tegenwoordigheid schadelijk werd geacht voor de belangen der nationale verdediging, strekken onze vijanden tot voorwendsel om de publieke opinie tegen ons te bewerken.

Hun dagbladen, zoomede die der onzijdige landen, welke zij voor hun zaak hebben weten te winnen, leggen zich er op toe, de waarheid te vervalschen, door zorgvuldig alle feiten welke op dezen maatregel betrekking hebben, te verdraaien en door te beweren, dat het Armenisch element, ondanks zijn volmaakte onschadelijkheid, in zijn meest elementaire, zijn meest natuurlijke en zijn heiligste rechten is gekrenkt. Men zou de dringende en gewettigde noodzakelijkheid van de houding, welke de keizerlijke regeering zich genoodzaakt heeft gezien aan te nemen tegenover de revolutionaire Armeniërs niet kunnen betwisten; de gebeurtenissen leveren dagelijks aan onze militaire autoriteiten nieuwe bewijzen van het bestaan van een vooruit opgemaakt plan, dat sinds lang is vastgesteld, hetwelk zij nauwkeurig blijven uitvoeren, terwijl zij tegen ons aan de zijde der Russen vechten. Deze oneerlijke revolutionaire en seperatistische beweging, welke tot den jongsten tijd alleen was waargenomen aan de fronten en in de streken welke aan de onze grenzen, is thans uitgebreid tot onze verbindingsliniën. Zoo hebben den 15en Juni 500 gewapende Armeniërs, waarbij zich deserteurs van hetzelfde ras hadden gevoegd, onverwacht Oharki-Karahissar aangevallen, de Mohammedaansche wijken bestormd, waar zij alle huizen in brand hebben gestoken en zich daarna verschanst in de citadel van de stad, terwijl zij op de vaderlijke en verzoenende vermaningen der plaatselijke overheid geantwoord hebben met geweervuur en bommen. Zoo hebben zij den dood veroorzaakt van 150 personen, burgers en militairen.

Het laatste voorstel van de regeering om hun onderwerping te verkrijgen zonder bloedvergieten, is vruchteloos gebleven.

Onder deze omstandigheden hebben de autoriteiten zich verplicht gezien tegen de citadel kanonnen te gebruiken. Dank zij dezen gewelddadigen maatregel zijn zij er in geslaagd zich den 2den Juli meester te maken van de bedoelde opstandelingen. Dergelijke oproerige bewegingen, die op verschillende punten uitbreken, verplichten ons aan onze legers die zich aan de verschillende grenzen bevinden, krachten te onttrekken om ze te onderdrukken, ten einde deze moeilijkheden uit den weg te ruimen en te verhinderen dat zich gebeurtenissen herhalen, waarbij naast de schuldigen ook de onschuldige en vreedzame bevolking betreurenswaardige verliezen lijdt.

De keizerlijke regeering heeft tegen de Armenische revolutionairen zekere preventieve en repressieve maaregelen moeten nemen. Als uitvloeisel van deze maatregelen zijn zij verwijderd uit de grensstreken en de gebieden waar verbindingsliniën doorheen loopen. Zoo zijn zij aan dezen meer of minder krachtigen invloed van de Russen onttrokken en buiten staat gesteld schade toe te brengen aan de hoogere belangen van de nationale verdediging en de inwendige rust in gevaar te brengen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top