De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Het lot der Armeniërs

Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 oktober 1915
Bron: Delpher

Het lot der Armeniërs

Een hooggeplaatste persoonlijkheid van het Turksche gezantschap te Berlijn heeft een onderhoud gehad met een Amerikaansch journalist. Hij vroeg hem of de Amerikanen anders tegen de negers zouden handelen, wanneer deze een opstand begonnen en Amerikaansche burgers en soldaten vermoorden; of een andere natie rustig zou toelaten, dat een deel harer bevolking met den vijand heulde en tot gruweldaden overging tegen de overige bevolking. Dit immers deden de Armeniërs. In de overtuiging, dat de Russen overwinnen zouden, door dezen voorzien met Russische geweren en munitie gingen zij zich verzetten tegen het Turksche bewind en vermoordden bijvoorbeeld in de provincie Wanna alle Mohammedanen.

Toen de geregelde Turksche troepen kwamen, gingen dezen natuurlijk tegen de Armeniërs huishouden en men vond het wenschelijk de overlevende Armeniërs maar zoolang naar Mesopotamië te brengen, opdat zij niet langer de innerlijke veiligheid van het Turksche rijk in gevaar konden brengen. Dit was alles zeer natuurlijk, meende de zegsman van den Amerikaanschen dagbladschrijver, en geen land ter wereld zou zich anders tegenover dergelijke binnenlandsche woelingen van verraders hebben gedragen.

Intusschen beweert de Kölnische volkszeitung, dat het schrijven van den paus aan den sultan, waarin deze verzocht werd zich het treurig lot der Armeniërs aan te trekken, met goed gevolg is bekroond.

De correspondent, van de Temps te Port Said bericht, dat de Egyptische autoriteiten hun maatregelen voor het onderbrengen van de Armeniërs, die uit Syrië zijn gevlucht, hebben voltooid. Er zijn 450 tenten voor deze vluchtelingen opgeslagen en ingedeeld naar wijken, opdat de vluchtelingen zooveel mogelijk ingedeeld kunnen worden naar de dorpen waarvan zii afkomstig zijn. Aan het hoofd van iedere wijk komt een chef te staan, die door de oudsten wordt gekozen en het volle gezag uitoefent. Een waterleiding is aangelegd en iederen dag worden levensmiddelen onder de vluchtelingen verdeeld.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top