De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Wreedheden

De Telegraaf, 28 augustus 1915
Bron: Delpher

Wreedheden

PETERSBURG, 27 Aug. (Telegraaf-agentschap). Terwijl de pers in de landen van de geallieerden over de Duitsche wreedheden sprak, die begaan waren tegen krijgsgevangenen, maakten deze beschuldigingen in Duitschland niet den minsten indruk. Alles wat door officieel onderzoek werd vastgesteld in de landen der geallieerden stuit in Duitschland op tegenspraak. Zoodra echter door de bevelhebbers en generaals van de geallieerde legers maatregelen van weerwraak werden bevolen ten opzichte van de Duitsche gevangenen voor de slechte behandeling, die gevangenen van de Duitschers hadden ondervonden, veranderde men te Berlijn van tactiek en beschuldigde de geallieerden van het begaan van wreedheden tegen Duitsche krijgsgevangenen. Vooral de kozakken werden slecht behandeld: zij zijn door de Duitschers doodgemarteld.

Het Wolff-bureau heeft zich belast met de weinig benijdenswaardige taak Duitschgezinde beschuldigingen te verspreiden in neutrale landen, vooral in Nederland. In de hoop er meer waarschijnlijkheid aan te geven haalt het Wolff-bureau mededeelingen aan van het Turksche front, terwijl het zwijgt over gruwelen tegen de Armeniërs begaan, spreekt het van de wreedheden van de Russen en Armeniërs tegen de Mohammedanen. Zoo verzekert Wolff in 'n telegram uit Constantinopel, hetwelk in Nederland verspreid is, dat Russisch-Armenische benden de inwoners van de Turksche wijk in Van hebben uitgemoord en de Amerikaansche school hebben in brand gestoken.

De klacht van de Armeensche pers, dat Rusland Armenië zal krijgen zonder een enkelen Armeniër, is maar al te zeer waar gebleken door onweerlegbare getuigenissen. Het is eenvoudig niet te zeggen, hoe ontzettend de Turksche wreedheden zijn geweest. Zoo werden tengevolge van 't bevel, dat bij het begin van den oorlog werd uitgevaardigd, alle mannen van het district Van vermoord, de vrouwen liet men verdrinken in den Euphraat, jonge meisjes werden aan de Turksche soldaten overgeleverd. De Amerikaansche consul trachtte bij de autoriteiten tusschenbeide te komen, maar tevergeefs. De Armeniërs in Van waren den 15en April samengepakt in de Armeensche wijk, waarna Djewdet pacha de stad bombardeerde met 1700 granaten. Het leven der Armeniërs verkeerde in gevaar in omstreeks honderd dorpen, waar verschrikkelijke moordpartijen op touw werden gezet. De vrouwen werden naar de bergen gebracht, de toestand van de belegerden was vreeselijk. Er waren kogels zoomin als brood. Djewdet pasja, die voortdurend versterkingen ontving, had de citadel bezet en beschoot de Armeniërs, die achter de barricades neergehurkt zaten.

Toen de Russische troepen zegevierend Van binnentrokken, werden zij met juichkreten ontvangen door de bevrijde bevolking. Dat er door de Koerdische en Turksche soldaten op bevel van de regeering wreedheden waren begaan, bleek uit de hoopen lijken van mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards, wier handen en voeten waren afgesneden en wier oogen waren uitgestoken.

Wij vragen het Wolff-bureau wat het weet te antwoorden op dergelijke beschuldigingen, die afkomstig zijn uit betrouwenswaardige bron. De ziel van de Duitschers is niet erg toegankelijk voor sentimentaliteit en zij zullen zich er zeker in verheugen, dat uit bevoegde Russische bron hun verzekerd wordt, dat hun Turksche leerlingen, op het gebied van wreedheden althans voordeel hebben getrokken van de lessen van hun Duitsche meesters.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top