De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De joden door de Turken vervolgd

Het Volk, 18 mei 1917
Bron: Delpher

De joden door de Turken vervolgd

De "Joodsche arbeiderskorrespondentie" uit Den Haag bericht ons:

Van alle landen komen in Den Haag telegrafische mededeelingen over de groote opwinding die in het algemeen en bij den Joden in bijzonder ontstaan is door de berichten dat in Palestina door de Turksche regeering eene uitroeiingspolitiek wordt gevolgd tegen de Joden in Palestina.

Aanvankelijk schonk men aan deze berichten geen volle vertrouwen omdat men vermoedde dat zij tendentieus waren gesteld ten opzichte van de Middenstaten. Trots alle ook zeer officieele pogingen is men er echter niet in geslaagd van uit de Middenstaten omtrent de hoofdzaken een tegenspraak te verkrijgen. In Amerika en Rusland stijgen de ongerustheid en de verontwaardiging voortdurend. Men acht daar de Duitsche regeering mede verantwoordelijk voor het lot dat den Joden dreigt. Een Armenische uitroeiingpolitiek tegen de joden werd door Djemal Pascha eenigen tijd geleden openlijk aangekondigd.

Er is een aktie op touw gezet om de slachtoffers te ondersteunen.

Dr. Cohn, het soc.-dem. Rijksdaglid der minderheidspartij, interpelleerde in den Duitschen Rijksdag over de ontruimingen die met gruwelen gepaard gaan in Palestina. De maatregelen, zeide, gaan uit van Djemal Pascha, hoewel de Duitsche chef van generalen staf van meening was dat strategische redenen de ontruiming niet noodzakelijk maken. Hij eindigde zijn interpellatie met de vraag of de Rijkskanselier bereid is op de Turksche regeering in te werken, om een herhaling der Armenische gruwelen ten opzichte der joden te verhinderen.

Wij vernemen telegrafisch nog nader uit Scandinavië, dat de pers scherpe artikelen bevat tegen de vervolging der Joden in Palestina, o.m. met opschriften als: "Op Armenië volgt Palestina". In Stockholm zullen protestmeetings worden gehouden. Met groote spanning wacht men af, of en wat de socialistische konferentie in deze zal doen.

De nood in Palestina wordt voortdurend nijpender. Per dag is vijftienduizend francs noodig, om de allergrootste ellende der weggevoerden te verzachten.

Inzake de vervolgingen, waaraan de joden in Palestina bij de ontruiming bloot staan, meldt men ons nader: De joden worden getroffen, ongeacht of zij uit de entente landen komen of uit de middenstaten. Djemal Pascha sprak zich openlijk uit, dat hij een tegenstander is der vroegere pogroms doch wenscht toe te passen de langzame uitroeiing. Pest en honger acht hij als door God gezonden.

Zooeven komen berichten in uit betrouwbare bron, omtrent uitzetting der joden uit Jeruzalem. De toestand wordt steeds ernstiger.

In Kinereth bij Tiberias, kreeg de joodsche arbeidersgroep bevel, de nederzetting te ontruimen. Waar daarvoor geen strategische redenen zijn, worden waarschijnlijk dus ook de kolonies van Galilea door bevel tot ontruiming bedreigd.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top